Quy trình Xử lý sự cố sai sót tự nguyện

Quy trình Xử lý sự cố sai sót tự nguyện
Mục đích: Quy định thống nhất quy trình xử lý sự cố rủi ro trong bệnh viện là hệ thống ghi nhận bằng hồ sơ, theo dõi và xác định xu hướng của tất cả các sự cố và tình huống xung quanh những sự cố đó để quản lý sự cố một cách phù hợp và kịp thời thực hiện quản lý rủi ro và cải tiến chất lượng.
1.     Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.
2.     Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

3.    Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký HĐQLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.