Thông báo kết quả trúng thầu

Thông báo kết quả trúng thầu
Thông báo kết quả trúng thầu: đấu thầu rộng rãi trang thiết bị y tế thuộc Gói thầu Máy siêu âm Doppler màu 4D của Bệnh viện Quận 4.
THÔNG BÁO
Về kết quả đấu thầu rộng rãi trang thiết bị y tế thuộc
Gói thầu Máy siêu âm Doppler màu 4D của Bệnh viện Quận 4
.