Thông báo mời thầu: Test - Hóa chất xét nghiệm năm 2017.

Thông báo mời thầu: Test - Hóa chất xét nghiệm năm 2017.
Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2017 đến 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Bệnh viện Quận 4.
  - Địa chỉ: số 63-65 Bến Vân Đồn, Quận 4, TpHCM.
  - Điện thoại: 38261568 - Fax : 38267229
2. Tên hạng mục: mua sắm trực tiếp Test- Hóa chất xét nghiệm năm 2017.
3. Loại hạng mục: 
Hạng mục thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Quận 4.
5. Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp: Test- Hóa chất xét nghiệm năm 2017.
6. Giá gói thầu: 4.756.885.230 đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:
- Tên bên mời thầu: Bệnh viện Quận 4.
- Tên gói thầu: mua sắm trực tiếp Test- Hóa chất xét nghiệm năm 2017.
- Tên hạng mục: mua sắm trực tiếp Test- Hóa chất xét nghiệm năm 2017.
- Nguồn vốn: nguồn quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Quận 4.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: mua sắm trực tiếp.
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2017 đến 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).
- Địa chỉ phát hành: số 63-65 Bến Vân Đồn, Quận 4, TpHCM.
- Điện thoại: 38261568 - Fax : 38267229
- Giá bán : 500.000 ( Năm trăm ngàn đồng chẵn).
- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại Bệnh viện Quận 4.
- Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2017 tại Bệnh viện Quận 4.

 

Đại diện hợp pháp của cơ quan đăng ký

GIÁM ĐỐC
 
 
 
Đỗ Thành Tuấn