Thông báo mời thầu: Trang thiết bị y tế

Thông báo mời thầu: Trang thiết bị y tế
Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp: Trang thiết bị y tế. (Máy gây mê giúp thở, Máy đo điện tim 3 cần).
THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM TRỰC TIẾP

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Bệnh viện Quận 4.
- Địa chỉ: số 63-65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: 38261568 - Fax : 38267229
2. Tên hạng mục: Trang thiết bị y tế. (Máy gây mê giúp thở, Máy đo điện tim 3 cần)
3. Loại hạng mục:
4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Quận 4.
5. Tên gói thầu thông báo mua sắm trực tiếp: Trang thiết bị y tế. (Máy gây mê giúp thở, Máy đo điện tim 3 cần).
6. Giá gói thầu: 669.900.000 đồng.


B. Nội dung thông báo mời thầu:
- Tên bên mời thầu: Bệnh viện Quận 4.
- Tên gói thầu: Trang thiết bị y tế. . (Máy gây mê giúp thở, Máy đo điện tim 3 cần).
- Tên hạng mục: Trang thiết bị y tế. (Máy gây mê giúp thở, Máy đo điện tim 3 cần).
- Nguồn vốn: Nguồn thu hồi kinh phí chi phụ cấp đặc thù ngành y tế theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và chi phí trực tiếp bố trí dự toán năm 2016 của Bệnh viện khối quận/huyện và Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện Quận 4.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: mua sắm trực tiếp.
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 07 giờ 30 phút, ngày 21/9/2017 đến
14 giờ,  ngày 28/9/2017 (trong giờ làm việc hành chính).
- Địa chỉ phát hành: số 63-65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TpHCM.
- Điện thoại: 38261568 - Fax : 38267229
- Giá bán : 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).
- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 14 giờ, ngày 28/9/2017
- Thời gian mở Hồ sơ đề xuất: 14 giờ 30 phút, ngày 28/9/2017 tại Bệnh viện Quận 4.

 

Đại diện hợp pháp của cơ quan đăng ký

GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 Đỗ Thành Tuấn