Công bố kết luận thanh tra 2019

Công bố kết luận thanh tra 2019
Bệnh viện Quận 4 công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sử dụng quỹ BHYT, mua sắm TTB Y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.
Bệnh viện Quận 4 công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 4.