Thông báo bán thanh lý tài sản công

Thông báo bán thanh lý tài sản công
Bệnh viện Quận 4 thông báo về việc bán thanh lý tài sản công
Thông báo số 180/TB-BVQ4 ngày 31/03/2021 của Bệnh viện Quận 4 về việc bán thanh lý tài sản công