Thư mời báo giá bơm tiêm phục vụ công tác điều trị năm 2021

Thư mời báo giá bơm tiêm phục vụ công tác điều trị năm 2021
Bệnh viện Quận 4 mời báo giá bơm tiêm phục vụ công tác điều trị năm 2021
Bệnh viện Quận 4 mời báo giá bơm tiêm phục vụ công tác điều trị năm 2021.